شوكوآر‌هنا،‌ميزباني‌كه‌شهرآورد‌را‌جذا‌بتر‌می‌كند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــهرآورد پيشرو، اتفاقی ناخواســته اســت براي پرســپوليس و اســتقالل. دوستنداشــتنيترين شهرآورد تاريخ كه حامي مالي مشترك دو باشگاه آن را حكم كرده اما نه باب ميل قرمزهاست و نه دلخواه آبيها. چه انتظاري ميتوان داشت از اين بازي ناخواسته؟ از شهرآوردي كه بدون ترديد، ميزبانش جذابتر و ديدنيتر اســت از خود آن. شوكوآرهنا البته براي ما ايرانيها خيلي هم بيگانه نيست. حداقل اينكه سالها پيش بارها به تماشاي بازيهاي علي دايي و كريم باقري در اين ورزشگاه نشستهايم. ورزشــگاهي 26 هزار نفري در شــهر بيلهفلد- مركز ايالت نرد راين وســتفالن آلمان- كه در كمترين فاصله از مرز هلند و فرانسه قرار گرفته. چيزي كه حامي مالي ســرخابيها و باني اين بازي را به حضور ايرانيهاي بيشتري در ورزشگاه اميدوار ميكند. براي نخســتين بار است كه پرســپوليس و استقالل بيرون از مرزهاي ايران با هم ديدار ميكنند و بيراه نيســت اگر ميزبان آلمانيشــان را جذابترين ميزبان در تاريخ شــهرآوردها لقب بدهيم. ورزشــگاه شوكوآرهنا در سال 1926 ميالدي ساخته و دو بار بازسازي شد؛ يك بار در سال 1996 و يك بار هم .2008 ظرفيت دقيق شــوكو آرهنا كه پس از راهاندازي آرمينيا بهعنوان ورزشگاه اختصاصي اين تيم معرفي شد و حاال يكي از مجهزترين ورزشگاههاي آلمان به حســاب ميآيد، 26515 نفر اســت؛ حال آنكه اين ورزشگاه در ابتدا محلي براي برگزاري مسابقات فوتبال نبود. شــوكوآرهنا به خطوط مترو و اتوبوس تجهيز شــده. خطوطي كه ايستگاههاي فراواني براي انتقال تماشــاگران دارد و هواداران براي رساندن خود به ورزشگاه ميتوانند از ســه ســاعت قبل از هر بازي تا سه ساعت پس از هر بازي، با يك بليت هم از مترو استفاده كنند و هم از اتوبوس. اين ايستگاههاي مترو و اتوبوس البته تنها دارايي شوكوآرهنا نيســت و موزه باشگاه آرمينيا، مهد كودك، سالن اجتماعات، سالن كنفرانس، غرفههاي سرگرمي، تهيه غذا و رستوران، غرفههاي فروش مواد غذايي، فروشــگاههاي البسه، باشــگاه كسب و كار، اورژانس، مركز پليس و بازداشتگاه هم در اين ورزشگاه گنجانده شده. مهمتر و جالبتر از همه اما شايد مدرســهاي باشد كه در اين ورزشگاه قرار دارد و دانشآموزانش كه از سنين مختلف هســتند، در كنار همه برنامههاي آموزشيشان و براي آموختن سواد رسانهاي، با بازيكنان مختلف هم مصاحبه ميكنند. هواداران آرمينيا و شــايد درستتر اين باشــد كه بگوييم اهالي بيلهفلد آنقدر خوششانس هستند كه هر هفته پيش از بازيهاي تيم شهرشان ميتوانند در تورهايي كه براي حضور هواداران در ورزشگاه تشكيل ميشود، شركت كنند و در كنار تماشاي فوتبال، پاداش هم بگيرند. باشــگاه كسب و كار شوكوآرهنا هم كه بزرگترين بخش اين ورزشگاه به حساب ميآيد و در سال 2008 افتتاح شد، ظرفيت ميزباني از 100 تا 1100 ميهمان را دارد؛ ميهمانهايي كه براي برگزاري نشستهاي مختلف، برگزاري همايشها و كنفرانسها در اين ورزشگاه گرد هم ميآيند. بد نيست بدانيد ميزبان آلماني شهرآورد محلي براي برگزاري مراسم خصوصي مردم بيلهفلد هم هســت و آنها ميتوانند با اجاره نقطه خاصي از اين ورزشگاه، مراســم مختلف خود از جمله مراســم ازدواجشان را در ورزشــگاه شوكوآرهنا برگزار كنند. ورزشــگاهي كه شايد بايد آن را جلوههاي ويژه شهرآورد اجباري پرسپوليس و استقالل بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.