پافشاري‌بر‌يك‌شايعه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آنچــه محمد طيبــي را در ليگ برتر نگه داشــت نه ميل و خواســت خود او، بلكه ســختگيري باشگاه پارسجنوبي جم بود كــه به اين بازيكن اجازه رفتــن نداد. مثل خيلي ديگــر از بازيكنان ايراني طيبي هم بدش نميآمد به اولين پيشــنهاد خارجي «بله» بگويد و چند صباحي را در ليگ ستارگان قطر بگذراند. اين پيشــنهاد را مدافع خوزستاني پارسجنوبي از باشــگاه القطر دريافت كرد؛ پيشنهادي دو ميليارد توماني كه او را حتي پاي ميز مذاكره نشــاند اما به او رضايتنامه ندادند. جالب اينكه محمد طيبي پيشنهاد تيم القطر را تاييد كرده بود امــا بيآنكه حرفي از رضايتنامــه بزند، ميگفت قصد دارد با بازي در تيم جديدش يعني پارسجنوبي به تيمملي بازگردد و تصميمي براي حضــور در فوتبال قطر ندارد. با اين حــال قطريها همچنان به حضور اين بازيكن در ليگ كشورشــان اصرار ميورزند و حتي روزنامه الشرق از ادامه مذاكرات باشگاه القطر با اين بازيكن خبر داد. اين روزنامه قطري با اعالم اينكه تمرينات القطر از يكشنبه زير نظر كالدرون سرمربي جديد اين تيم آغاز شده، به نقل از يك منبع موثق نوشت: «باشــگاه القطر با محمد طيبي، بازيكــن ايراني مذاكــره ميكند تا او را بــه اولين بازيكن حرفهاي اين تيم در فصل آينده ليگ ستارگان تبديل كند. اين بازيكن در آســتانه پيوســتن به تيم القطر است كه به تازگي از دســته پايينتر به ليگ ســتارگان قطر راه يافته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.