بهشت‌32‌سال ‌هها،‌كابوس‌42‌سال ‌هها

همه ايرادهاي يك قانون جنجالي

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

محدوديت ســني در انتخاب بازيكنان ليگ برتر در اين ســالها بحثهاي زيادي بهوجود آورده اســت. اين قانون در ابتدا 21+6 بود كه به 18+9 تغيير پيدا كرده، يعني هر تيم اجازه دارد از 18 بازيكن بزرگسال و 9 بازيكن اميد استفاده كند.

هــدف از اين قانون اجبار تيمها به اســتفاده از بازيكنان جوانتر و كمك به تغيير نسل بوده. فدراســيون فوتبال باور دارد كه با اين رويه بازيكنان جوان با تمرين و بازي كنار بازيكنان باتجربه مسير پيشرفت را سريعتر طي ميكنند. نميتوان كتمان كرد كه اين قانون در ســالهاي اخير به برخي بازيكنان جوان فرصت داده كه به ليگ برســند، در حالي كه بدون آن شــايد پشت خط ميماندند. اين قانون اما در اجرا نشان داده كه ضعفهايي دارد و بيتوجهي به اين اشــكاالت روي نكات مثبت آن هم سايه مياندازد. اعتراض تيمها هم نشــان ميدهد كه اين قانون بدون اشــكال نيست و شايد وقت آن رسيده كه متوقف يا حداقل اصالح شود. مهمترين ايرادهاي اين قانون را مرور كنيم.

1-مهمترين ايراد اين قانون محدود كردن تيمها در جذب بازيكن بزرگســال است. تيمها براي رقابت در دو يا ســه جام و كنار آمدن با تقويم فشــرده مســابقات نياز به بازيكنان بيشــتري دارند. اصوال مربي بايد بتواند در هر پســت روي دو بازيكن حساب كند. محروميت و مصدوميت جزئي از فوتبال است و هميشه خريدهاي جديدي هستند كه به هر دليلي نميتوانند با تيم هماهنگ شوند. 18 بازيكن براي يك فصل فرسايشي كه تيمها بايد 30 تا 40 بار بازي كنند، پشــتوانه قابل اتكايي نيست. پرسپوليس اواخر فصل گذشته از اين بابت به دردسر افتاد و تراكتورسازي بعد از محروميت فيفا با بحران بازيكن روبهرو شده است.

2-ليگ برتر جاي بهترينهاســت و هرگونــه محدوديتي ميتواند روي كيفيت آن تاثير بگذارد، ولي اين قانون ليگ را به مسابقات رده سني تبديل كرده است. فدراسيون ميتواند در ردههاي ســني مسابقات مختلفي برگزار كند، ولي هرگونه محدوديت سني در ليگي كه بايد جاي برترينها باشد، جايز نيست.

3-بر اســاس اين قانون، تيمها هر سال بايد 9 بازيكن زير 23 سال به فهرستشان اضافه كنند، ولي در شرايطي كه باشگاهها بودجهاي به ردههاي پايه اختصاص نميدهند و مســابقات اين رده شرايط مناســبي ندارد، از كجا بايد بازيكنان باكيفيتي پيدا كنند؟ تيمها بر اســاس اين قانون ميتوانند تا 9 بازيكن اميد در فهرســت قرار بدهند، ولي به خاطر اينكه ســاز و كاري براي پرورش بازيكنان جــوان وجود ندارد، پيدا كردن چنين بازيكناني دشوار است و به ندرت براي تيم چارهسازند.

4-اصوال قوانين محدودكننده و اجباري نتيجه نميدهد. چند ســال پيش سازمان ليگ تالش زيادي براي اجراي قانون ســقف قرارداد داشــت، ولي باشــگاهها توانستند راه فراري براي آن پيدا كنند. فدراســيون فوتبال چين براي پيشــرفت بازيكنان جوان تيمهاي سوپرليگ را مجبور كرده كه از بازيكنان زير 23 سال در تركيب اصلي استفاده كنند، ولي مربيان معموال اين بازيكنان را بعد از 10 تا 15 دقيقه تعويض ميكنند! گفته ميشــود اين قانون كمك كرده بازيكنان جوان به ليگ برسند، ولي پيش از اين قانون هم بازيكنان جواني كه كيفيت مناسبي داشتند در ليگ بازي ميكردند.

5-اين قانون هرچند به نفع بازيكنان 23 ســاله تمام شــده و بيدردســر به ليگ ميرســند، ولي اين لذت كوتاه است و به محض اينكه به بزرگسالي ميرسند، بايد براي ماندن در فهرســت تيم تن به رقابتي سخت بدهند. بازيكنان 24 ساله زيادي اين روزها بدون تيم ماندهاند و جايي در فهرســت 18 نفــره تيمها ندارند. اين محدوديت به طور كلي دامن بازيكنان بزرگسال را گرفته و خيلي از بازيكنان باتجربه و باكيفيت اين روزها تيمي ندارند. اين در حالي است كه مربيان براي ترميم نقاط ضعف تيمشان نياز به اين بازيكنان دارند، ولي فهرست 18 نفرهشان پر شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.