سایت بيلهفلد همچنان برای شهرآورد بليت میفروشد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در حاليكــه شــهرآورد 85 لغــو شــده و باشــگاه پرســپوليس رسما اعالم كرده در اين بازي حاضر نخواهد شد، سايت باشــگاه بيلهفلد بليت فروشي بازي شهرآورد را آغاز كرد. بنا بر اعالم ســايت باشگاه بيلهفلد قرار است پرســپوليس و اســتقالل روز 22 جــوالي در ديداري به مصــاف هم بروند كه اين بازي در بيلهفلد و در ورزشــگاه شــوكو آرهنا برگزار ميشــود. اين بازي ساعت 19:30 به وقت محلي آغاز ميشــود. حاال قيمــت و راههاي توزيع بليتها با همكاري آرمينيا اعالم شده است. آژانس فروش بليت با توجه به قيمت باالي ســفر، اقامت و يا مشكالت امنيتي تثبيت قيمت را در دستور كار قرار داده است. اين براي نخســتين بار است كه دو باشگاه از ايران در خارج از اين كشــور به مصاف هم ميرونــد. طرفداران دو تيم نيز مناطــق خاص خود را دارند و همانطور كه در نقشــه نيز نشان داده شده تماشاگران پرســپوليس در منطقه قرمز و هواداران اســتقالل در منطقه آبي قرار ميگيرند. قيمت جايگاه جنوبي 20 يورو اعالم شــده است. منطقه شمالي در بلوك 30 يورو قيمت گذاري شــده اســت. همچنين تماشاگراني كه قرار است در بخش كناري غرب بنشينند بايــد 45 و يــا 50 يورو پرداخت كننــد. بلوكهاي C تا F متعلق بــه هواداران پرســپوليس و بلوكهاي G تا J متعلق به تماشــاگران استقالل اســت. قيمت بليت براي معلوالن 10 يورو در نظر گرفته شــده اســت. بليت براي جايگاههايي كه در بلوك S1 و1N هســتند 60 يورو به فروش خواهد رســيد. همچنين بليت جايگاه ويژه در اين منطقه 80 يورو است. بليت فروشي از ساعت 17 به وقت محلي آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.