اصفهانيان: داوران آماده باشند

كالس توجیهي داوران اوايل مردادماه برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رييــس كميته داوران از تغيير زمان دوره برگزاري توجيهي داوران و كمك داوران ليگ دســته اول فوتبال خبر داد. فريدون اصفهانيان، رييس كميتــه داوران درباره برگزاري دورههــاي كالس داوري در بخش آقايان و بانوان گفت: «دوره مدرســان داوري فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي بانوان و آقايان از روز چهارشــنبه 28 تيرماه به مدت 4 روز در مركز ملي فوتبال ايران برگزار ميشود.»

وي در خصــوص برگزاري دوره توجيهي داوران و كمك داوران ليگ دسته اول فوتبال گفت: «طي روزهاي گذشته نشستي را با اعضاي كميته داوران درباره زمان برگزاري و حضور داوران و كمك داوران ليگ دســته اول برگزار كرديم. برهمين اساس از اين فرصت پيش آمده به نحو احسن اســتفاده كرديم تا آناليز و بررســيهاي الزم را براي حضور بهترينها در كالس انجام دهيم.»

اصفهانيان عنوان كــرد: «زمان دقيق برگزاري كالس توجيهي پيش از فصل داوران و كمك داوران ليگ دســته اول فوتبال و اســامي دعوت شدگان از طريق سايت رسمي فدراسيون فوتبال متعاقبا اعالم ميشود.»

همچنيــن كالس توجيهي ناظــران ليگ برتر و دســته اول فوتبال آقايــان از روز يكشــنبه اول مردادمــاه لغايــت دوم مردادمــاه در مركز ملــي فوتبال ايــران برگزار ميشــود. اصفهانيان در پايــان تاكيد كرد: «پيشــنهاد اصلي من به داوران پيش از شــروع فصل اين اســت كه آنها همواره آمادگي جســماني، روحي و دانش داوري خود را در سطح بااليي حفظ كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.