احضار مسوول سامانه پيامكي سرخابيها

نهادهاي نظارتي وارد شدند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مسوول ســامانه پيامكي دو باشگاه اســتقالل و پرسپوليس از سوي يك نهاد نظارتي بــراي پارهاي از توضيحات در خصوص قرارداد همكاري با اين دو باشــگاه درباره برخي ابهامات احضار شد. حامي مالي دو باشگاه اســتقالل و پرســپوليس در حالي فعاليت ميكند كه در قرارداد منعقده ابهامات زيادي وجود دارد و تاكنون گزارشــي درباره عملكرد اين سامانه پيامكي از ســوي مسووالن آن اعالم نشده و مشخص نيست ميزان درآمد اين ســامانه چقدر بــوده و به صورت دقيق چه ميزان به پرســپوليس و استقالل كمك شده است.

در عين حال برخي رســانهها از برخي مسووالن ورزش بهعنوان يكي از حاميان اصلي ايــن حامي مالي ياد كردهاند كه اين موضوع رد يا تاييد نشده اســت. پيش از اين حامي مالي اين دو باشگاه براي انتخاب تركيب دو تيم براي شهرآورد كه قرار بود در آلمان برگزار شود، مسابقهاي پيامكي ترتيب داده بود كه هواداران دو تيم در اين خصوص فعاليت چشــمگير و مشاركت جدي داشتند. حال ســوال اين است كه اين مشاركت پيامكي براي حامي مالي چقدر سود داشــته است؟ شايد سوال نهادهاي نظارتي هم همين است و آنها در راستاي شفافسازي اين موضوع مسوول سامانه پيامكي را احضار كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.