صادقيان در فهرست نفت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

طي روزهاي گذشــته در رســانهها اخباري مبني بر عدم رضايت علي كريمي از آمادگي و عملكرد پيام صادقيان در تمرينات و بازيهاي تداركاتي نفت منتشــر شده بود.

واكنش پيام به اين اخبار، پســتي اينســتاگرامي بود كه در آن عكسي از او در كنار كريمي منتشر شده بود و در آن از شايعه بودن اين اخبار خبر داده شده بود.

با اين حال هنوز هم ترديدهايي درباره ميزان آمادگي صادقيان وجود داشــت اما ديروز در سايت رسمي باشگاه نفت تهران خبري منتشر شد كه در آن اعالم شده علي كريمي فهرســت نفرات موردنظرش را براي عقد قرارداد و شركت در آزمايش ايفمارك به باشگاه ارائه داده است.

در اين فهرست نام تمامي نفرات مطرح و جديد ليگ برتري و ليگ يكي كه با نظر كريمي بهعنوان بازيكن جديد در تمرينات شــركت كرده و قبال توافق اوليهاي بين آنها و باشــگاه انجام شده بود به چشم ميخورد. به اين ترتيب به نظر ميرسد ماندن پيام صادقيان در نفت براي فصل آينده قطعي است و عدم رضايت كريمي از او هم شايعهاي بيش نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.