18 ميليون يورو براي سردار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با وجود اينكه ســتاره خط حمله ايران قرارداد جديدي با باشگاه روسي امضا كرده اما اين بازيكن همچنان ســوژه اول اطراف اردوي التزيو براي انتقال به پايتخت ايتاليا قلمداد ميشــود. از چند هفته قبل گمانه زنيها در خصــوص انتقال قريــب الوقوع ســردار آزمون به ليگ ايتاليا و پوشــيدن پيراهــن التزيو با گزارش مفصل در روزنامه معتبر كوريره دالاسپورت آغاز شد و در اين مدت به يكي از سوژههاي داغ بازار تابستاني فوتبال ايتاليا تبديل شــد بخصوص كه بعد از ســالها با قدرت گرفتن باشگاههاي اين كشور در مباحث مالي شاهد نقل و انتقاالت جالــب توجهــي ميــان هفــت خواهران، باشــگاههاي معروف و محبوب ليگ ايتاليا بوديم.

در شرايطي كه ســردار با پايان يافتن دعاوي ميان دو باشــگاه روسي روستوف و روبين دوباره ســر از شــهر كازان درآورد و قرارداد جديد با مديران باشگاه روبين امضا كرد تا همچنان شــاگرد قربــان بردي اف باقي بماند اما باز هم رســانههاي ايتاليايي پروســه انتقال اين مهاجم گلزن به باشگاه محبوب شهر رم را بهعنوان سوژهاي جذاب مدنظر قــرار داده و اين بار مدعي شــدند التزيو پيشنهاد خود براي خريد مهاجم اول تيم ملي ايران را تا ســقف 18 ميليون يورو افزايش داده است.

كوريره دالاسپورت امروز در صفحه 16 خود كه اختصاص به اخبار باشــگاه التزيو داشت، نوشــت: «ســردار آزمون همچنان گزينه اول در ماركتينگ تابســتاني باشگاه الجوردي پــوش پايتخت ايتاليا اســت تا جايي كه نمايندههــاي التزيو در مذاكراتي كه بــا مديربرنامه و پدر ســردار داشــتند پيشــنهاد خود را تا سقف 15 ميليون يورو افزايش داده و با گنجاندن بند پاداش ســه ميليــون يورويي حاضر بــه پرداخت رقمي گزاف براي كشاندن مهاجم 22 ساله ايراني به رم شدند.»

در ايــن گزارش آمده اســت: «التزيو بعــد از فروش چند بازيكــن خود از جمله لــوكاس بيليا آرژانتيني به باشــگاه ميالن حاال بودجهاي كالن در حســاب خود براي خريدهــاي جديــد دارد كه بعــد از ورود لوكاس ليوا برزيلي از ليورپول سران التزيو روي خريــد ســردار بهعنــوان بمب نقل و انتقاالتي خود براي برطــرف كردن ضعف گلزني تمركز كرده و پيش بيني ميشــود اين پروسه تا يك هفته آينده با پاسخ مثبت آزمون و باشگاه روسي به نتيجه برسد.»

كوريره دالاسپورت يكي از معروفترين و پرتيراژترين روزنامههاي ورزشــي كشور ايتاليا محسوب ميشــود كه فوتبالدوستان اين كشــور صبــح خود را بــا خواندن اين روزنامــه آغــاز ميكننــد و قــرار گرفتن ســردار آزمون در بين سوژههاي داغ نقل و انتقاالتي تابســتان 2017 ليگ ايتاليا باعث شده فوتبال ايران بيش از هر زمان ديگري مورد توجــه ايتالياييها و طرفداران دومين تيم بزرگ پايتخت قرار بگيرد. بازيكني كه با توجه به امضاي قــرارداد با روبين كازان در هفته گذشــته بر اســاس قوانين نقل و انتقاالتي فيفا ميتواند در همين تابستان و پنجره نقل و انتقاالتي راهي ايتاليا شــود تا پيراهن التزيو را بهعنوان گرانترين بازيكن آسيايي اين فصل برتن كند تا ايران دوباره در ليگ ايتاليا نمايندهاي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.