انصاري فرد و باز هم شايعه جدايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مشخص‌ نیســت‌ چرا‌ اين‌ همــه‌ اخبــار‌ ضد‌ و‌ نقیض‌ پیرامون‌ آينده‌ كريم‌ انصاري‌فرد‌منتشر‌مي‌شود.‌ او‌ در‌ اردوي‌ المپیاكــوس‌ حضــور‌ دارد‌ و‌ البته‌ يكي‌ از‌آماده‌تريــن‌بازيكنــان‌ اســت‌ اما‌ مدام‌ از‌ جدايي‌ او‌ مي‌گوينــد‌ و‌ اينكه‌ در‌ برنامه‌هاي‌ سرمربي‌ جايي‌ ندارد.‌ ديــروز‌ دوباره‌ يك‌ ســايت‌ يوناني‌ اعالم‌ كرد‌ كريم‌ انصاري‌فــرد‌ جايي‌ در‌برنامه‌هــاي‌بســنیك‌ هسي،‌ســرمربي‌آلبانیايي‌ المپیاكوس‌ ندارد.‌ گزارش‌ راديــو‌ ورزش‌ يونــان‌ را‌ بخوانید:‌«به‌نظر‌مي‌رســد‌ كريــم‌انصاري‌فــرد‌براي‌ فصل‌آينــده‌بايد‌به‌دنبال‌ تیم‌ جديدي‌ باشد.‌ بسنیك‌ هسي،‌ سرمربي‌ المپیاكوس‌ به‌ دنبال‌ بازيكن‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ انصاري‌فرد‌ است‌ و‌ به‌ سران‌باشــگاه‌اعالم‌كرده‌ كه‌جانشــیني‌بــراي‌اين‌ بازيكن‌ايراني‌پیدا‌كنند.‌به‌ همین‌خاطر‌به‌نظر‌مي‌رسد‌ ديگر‌ جايي‌ بــراي‌ مهاجم‌ ايراني‌ در‌ المپیاكوس‌ وجود‌ نــدارد‌و‌او‌بعد‌از‌نیم‌فصل‌ حضــور‌در‌اين‌تیــم‌بايد‌ به‌فكر‌تیم‌ديگري‌باشــد.‌ چند‌تیــم‌از‌لیگ‌هلند‌به‌ شدت‌به‌دنبال‌جذب‌كريم‌ انصاري‌فرد‌هستند‌و‌به‌نظر‌ مي‌رسد‌كه‌او‌فصل‌جديد‌را‌ در‌لیگ‌هلند‌سپري‌خواهد‌ كرد.»

اگر‌ انصــاري‌ فرد‌ در‌ بازي‌هــاي‌ تداركاتي‌ پیش‌ فصل‌المپیاكوس‌موفق‌نبود‌ و‌گل‌نمي‌زد،‌مي‌شــد‌اين‌ اخبار‌را‌مــورد‌توجه‌قرار‌ داد‌اما‌كريم‌در‌المپیاكوس‌ بازي‌هــاي‌فوق‌العــاده‌اي‌ انجام‌داده‌و‌در‌اوج‌آمادگي‌ قرار‌دارد.

‌ اينكه‌ او‌ در‌ برنامه‌هاي‌ ســرمربي‌ جايي‌ ندارد‌ از‌ واقعیت‌به‌دور‌است‌و‌اصال‌ مشخص‌هم‌نیست‌چرا‌اين‌ اخبار‌در‌مورد‌آينده‌انصاري‌ فرد‌شنیده‌مي‌شود.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.