پيشنهاد پائوك براي جذب دژاگه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اينطور كه به نظر ميرسد اشكان دژاگه فصل آينده در سوپرليگ يونان تــوپ خواهد زد. مدتــي قبل بود كه شايعه شد اشــكان با باشگاههايي در اين كشور مشــغول مذاكره است كه البتــه هيچ خبر تكميلــي دربارهاش مطرح نشــد اما حاال ســايت ورزش يونان نوشــته كــه باشــگاه پائوك يونان خواهان بازيكن فصل گذشــته ولفســبورگ اســت. در صورتــي كه اشــكان با پائــوك به توافق برســد، چهارميــن بازيكن ايراني شــاغل در سوپرليگ يونان خواهد بود.

آمار دژاگه در رده باشــگاهي، در يكي دو سال اخير، هرگز رضايتبخش نبوده و به هميــن دليل كاپيتان تيم ملي ايران فعال تيمي قدرتمند از ليگي معتبر را خواهان خــود نميبيند. به همين دليل هم هست كه دژاگه براي ادامه حضــور در فوتبال اروپا تصميم گرفته يونان را انتخاب كند. ليگي كه چند بازيكن ايراني نظير كريم انصاري فرد، مسعود شجاعي و احسان حاجي صفي آنجــا حضور دارند. بايد ديد آيا انتقال دژاگه به ليگ يونان و باشــگاه پائوك به سرانجام ميرسد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.