مظفر: براي برگزاري اردو به تايلند ميرويم

بازیكنان در بازيهاي تداركاتي محك جدي ميخورند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان معتقد است برگزاري ديدار تداركاتي با تايلند و ميانمار باعث خواهد شــد تا عيار تيمش مشخص شــود. شهرزاد مظفر، سرمربي تيم ملي فوتســال بانوان گفت: «قرار است تيم ملي فوتسال از يك تا نهم مرداد ماه در كشور تايلند اردوي آمادهســازي برگزار كند. در اين اردوي آمادهسازي عالوه بر انجام تمرينات تكنيكي و تاكتيكي دو ديدار دوســتانه با تيم ملي فوتســال تايلند و يك ديدار با تيم ملي فوتســال ميانمار برگزار خواهيم كرد. در تاريخي كه تيم ملي در تايلند به ســر ميبرد، تيم ملي ميانمار نيز اردوي تداركاتي دارد. بر همين اساس بهترين فرصت بود كه مليپوشان را به تايلند اعزام كرده تا عالوه بر انجام تمرينات، ســه بازي دوستانه برگزار كنند و در نهايت عيار تيم مشخص شود. بازيكنان احتياج فراواني به بازي تداركاتي دارند كه خوشــبختانه با حمايت مســووالن فدراسيون و كميتــه بانوان اين اتفاق رخ داد.» مظفر در ادامه اين صحبتها را به زبان آورد: «ما نيــاز به برگزاري بازي تداركاتي با كيفيــت فني باال داريم تا به طور جدي بازيكنان محك بخورند. از آنجا كه رقيبان ما از شــرق آســيا هستند انجام مسابقه با تيمهاي تايلند، ويتنام و ژاپن بسيار تاثير گذار است. انجام مسابقه دوستانه باعث ميشود در شناخت ضعف و قوت تيم اطالعات دقيق تري داشته باشيم، ضمن اينكه مليپوشان پس از انجام بازي با تيمهاي ســرعتي و قوي ماننــد ميانمار و تايلند، تجربه خوبي كسب ميكنند.» سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان در پايان گفت: «در كمپ تيمهاي ملي تايلند مستقر خواهيم شد و سه بازي تداركاتي 2( بازي با تايلند و يك بازي با ميانمار) برگزار ميكنيم. بر همين اساس 28 تير ماه مليپوشان وارد اردو شده و اگر طبق برنامه پيش برويم، يكم مردادماه تهران را به مقصد تايلند ترك خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.