ايرانيها مقابل نماينده رژيم اشغالگر قدس بازي نميكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت خبري باشــگاه پانيونيوس يونان عنــوان كرد كــه دو بازيكن ايرانــي اين تيم هــر تصميمي دربــاره ديــدار احتمالي آنها مقابل نماينده رژيم صهيونيســتي بگيرند به آن احتــرام ميگــذارد. پانيونيوس اين فصل در تركيب خود مســعود شــجاعي و احسان حاجيصفي دو بازيكن مليپوش كشــورمان را دارد و احتمــال روبــهرو شــدن اين تيم يونانــي با مكابي نماينده رژيم صهيونيســتي در رقابتهاي مقدماتي ليگ اروپا بحث اصلي اين روزهاي رســانههاي يونان شــده است. سايت خبري باشگاه پانيونيوس يونان با توجه به حساســيت اين موضوع بــراي دو بازيكن ايراني خود موضع محترمانهاي به خود گرفت و عنوان كرد: «پانيونيوس ممكن است در دور ســوم رقابتهاي مقدماتي ليگ اروپا به تيم مكابــي بخورد و در اين صورت بايد به حضور دو بازيكــن ايراني خود در ايــن بازي فكري كند. بدون شــك هواداران و باشــگاه به هر تصميمي كه از ســوي شجاعي و حاجيصفي گرفته شود، احترام ميگذارند و هيچ فشاري بــر روي آنها نخواهد بود. در نتيجه همه چيز به تصميم اين دو بازيكن بســتگي دارد.» اما درباره بازي برگشت در آتن مقابل مكابي بايد گفت كه تصميم براي شجاعي و حاجيصفي آسان نيست اما چيزي دور از انتظار نيست و بازيكنان ميتوانند در يونان بازي كنند.

مهاجم سابق پرسپوليس در تيم اميد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.