بردي اف: آزمون به فرصت بيشتري نياز دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي روبينكازان روسيه به دنبال شكســت خانگــي در اوليــن هفته ليگ برتر فوتبال روســيه درباره سردار آزمون صحبت كرد. روبيــنكازان با نتيجه 2 بر يك برابر كراسنودار شكست خورد. سردار آزمون، مليپــوش ايراني نيز از دقيقه 62 در تركيــب روبينكازان قــرار گرفت اما نتوانســت مانع شكســت خانگي تيمش شود.

ســرمربي روبين كازان در پاســخ به پرسشــي كه ســردار آزمــون و ژوناتاس نتوانســتند كيفيت بــازي روبينكازان را در نيمهدوم بهبود بخشــند، گفت: «آنها فرصتهــاي بســياري را در تمرينات به خاطر مصدوميت از دســت دادند. آنها به بازيهاي تمريني بيشــتري نيــاز دارند. نميگويم كه جديت نداشــتند اما نياز به تجديد قواي خود دارند.»

قربان بردي اف همچنين درباره بازي گفت: «همانطور كه انتظار ميرفت خطوط حمله و مياني تيم كراســنودار خطرناك بــود. عدم تعامل در ميانه ميدان توســط بازيكنان روبينكازان چنين شكســتي را رقم زد. با شــروع نيمه دوم تغيير سيستم داديــم و بهتر بازي كرديــم. به طور كلي از عملكرد بازيكنانم راضــي نبودم. البته زمان كافي هم براي آمادهسازي نداشتيم و بازيكنان جايگزين هم مصدوميتهايي داشتد. هر چند به بازي سرعت بخشيدند اما انتظار بيشتري از آنها دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.