چمنيان 26 بازيكن را گلچين كرد

اردوي تداركاتي تيم نوجوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اردوي آمادهســازي تيم نوجوانان از دوم مرداد ماه در مركز ملي فوتبال ايران(كمپ تيمهاي ملي) آغاز ميشود. برهمين اساس بازيكنان بايد خود را راس ساعت 12 روز دوشنبه دوم مرداد در هتل آكادمي به كادر فني معرفي كنند. چمنيان، ســرمربي تيم ملي نوجوانان اسامي بازيكنان دعوت شده به اردو را به شرح زير اعالم كرد: امير حسين اسماعيل زاده، الهيار صياد منش، مصطفي جواديان از مازندرانعليرضا اســدآبادي، علي باقري از كرمان- عليرضا انصاري، طاها شــريعتي، اميرحسين خدامرادي، اميرحسين حسين زاده از تهران- سيدمجيد نصيري، حســين زواري از گلســتان- محســن محمدي، مصطفي مــرادي، محمود خردمندي از فارس- محمد شريفي، احمدرضا جاللي، محمدرضا غبيشاوي، علي ستاوي، علي غالمزاده، يونس دلفي از خوزستان- علي داوران، سبحان خاقاني از خراسان رضوي- محمد قادري از هرمزگان- مبين عشاير از گيالن- عليرضا كوشكي از اصفهان- سعيد كريمي از كهگيلويه و بويراحمد. گفتني اســت، مليپوشان نوجوان تا روز شنبه هفتم مردادماه تمرينات خود را زير نظر كادر فني پيگيري ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.