برد الكساندر نوري با گل يك چيني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وردربرمــن در ديــداري تداركاتي كه يك گل آن را مهاجم مليپوش چين به ثمر رســاند موفــق به پيــروزي 3 بر صفر شــد. شــاگردان الكســاندر نوري كه در فينال مســابقات تله كام آلمان با نتيجه 2 بر صفر شكســت خورده بودند، در ديداري تداركاتي مقابــل تيم اوزنابروك قرار گرفتند. نيمه اول اين مســابقه با گلهاي آرون يوهانســون و زالتكو يونوويچ در دقايق 19 و 21 به سود وردربرمن خاتمه يافت و در دقيقه 85 نيز ژانگ يونينــگ، مهاجم مليپوش چيني و جديد اين تيم كه به واسطه حاميان مالی اين كشور به جمع شاگردان نوري اضافه شــد، توانست نخستين گل خود را بزند. وردربرمن در اين مسابقه بهترين پيروزي را در ديدارهاي تداركاتي پيش فصل كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.