كرمالچعب به قرقيزستان ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا كرمالچعب يكي از بازيكناني اســت كه ديروز توسط اميرحسين پيرواني به اردوي تيم اميد دعوت شــد. مليپوشان اميد كه اين روزها در قرقيزستان به سر ميبرند تا بازيهاي مقدماتي جام ملتهاي آســيا (زير 23 سال) را برگزار كنند از ديــروز يك بازيكن ديگر را به جمع خود اضافــه كردند. رضا كرمالچعب مهاجم جوان فصل گذشــته پرسپوليســيها توسط اميرحسين پيرواني به اردوي تيم اميد دعوت شــد و براي حضــور در اين تيم راهي قرقيزستان شــد. اين اتفاق در حالي ميافتد كه كرمالچعب ســال گذشــته با همين كادر فني و بازيكنان در تيم جوانان حضور داشــت و در رقابتهاي جام ملتهاي آســيا بهعنوان كاپيتان به ميــدان رفت اما او براي حضور در جام جهاني جوانان از ســوي پيرواني ديگر به اين تيم دعوت نشــد تا اينكــه ديروز يك بار ديگر توسط اين مربي خود را دعوت شده ديد و به سرعت راهي قرقيزستان شد. عدم حضور بازيكنان تيم اســتقالل در بازيهاي تيم اميد باعث شد تا پيرواني يك بار ديگر شاگرد سابق خود را به اين تيم دعوت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.