كميته تعيين وضعيت بازیکنان مجوز داده در انتظار تایيدیه كميته انضباطي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در پــي رفع ابهامات متعدد درباره نقل و انتقاالت ليگ برتر و قوانين مربــوط به آن فريبرز محمودزاده رييس كميته نقل و انتقاالت ســازمان ليگ در نشست خبري به تمام ابهامات از جمله حق رشد بازيكنان ليگ برتري و قوانين جديد نقل و انتقاالت پاسخ داد:

* با توجه به تغييراتی كه اعمال شــده و با توجه به تشكيل كميته جديــد تعيين وضعيت اميدواريــم اين تغييرات مفيد باشــد. مهمترين موضوع، بحث حق رشد بازيكنان بود كه باشگاههاي سازنده از اين بخش محروم ميشــدند و باشــگاه جديد حق آنان را نميداد كه در آيين نامه ۲۲ و ۴۲ به وضوح درباره حق رشد بيان شده است. رده سني ۲۱ تا ۵۱ ســال و از رده ۶۱ تا ۱۲ سال تمام، شامل مبلغ ديگري ميشود. اگر در زمان انتقال، بازيكن در رده سني اول بود، بايد در ليگ برتر ۲۱ ميليون، ليگ يــك ۸ ميليون، ليــگ دو ۶ ميليون و باقي ليگها ۴ ميليون پرداخت شود و اگر در رده سني دوم باشد، بايد به باشگاه سازنده در ليگ برتر ۵۲ ميليون، ليگ يك ۲۲ ميليون، ليگ دو ۰۱ ميليون و باقي ليگها ۸ ميليون پرداخت كند.

* بازيكــن حرفهاي بازيكني اســت كه درآمد ساالنه آن بايد بيشتر از هزينهاي باشد كــه براي آن ميشــود و در غير اين صورت بازيكن آماتور اســت. موضــوع بعدي كه در چند وقت اخير موضوع ما بوده ماده شــش زمان نقل و انتقاالت است. به اشتباه برخي انتقاد ميكردند كه چرا زمان نقل و انتقاالت طوالني اســت ولي بيان شــده كه زمــان نقل و انتقاالت تابســتاني نبايد بيشــتر از ۲۱ هفته و زمستاني بيش از ۴ هفته باشد كه ما اين را رعايت كردهايم. با توجه به ماده ۵ يك بازيكن نميتواند با ســه باشگاه بيشتر قرارداد داشــته باشد و در دو باشگاه بازي كرده باشد مگر اينكه بازيكن خارجي بهخاطر همپوشــاني زمان نقل و انتقاالت به ايران بيايد كه اين استثنا اين موضوع است.

* در سنوات گذشته يك بازيكن خارجي بايد با توجه به قارهای كه آن قرار داشت در يك باشگاه چند فصل حضور پيدا ميكرد كه اين تعداد فصل را كاهش داديم. اين تغيير بسيار بزرگي بوده كه ايجاد شده است.

* باشــگاههايي كه تيم اميد و پايه فعال دارند ميتوانند فهرســت اسامي ۰۳ نفره شامل ۵۱ اميد و ۵۱ جوان را به سازمان ليگ اعالم كنند و اين بازيكنان ميتوانند تا نيمفصل قراردادشــان را در بزرگساالن ثبت كنند تا از آنان اســتفاده شود. انتقال قرضي فقط شامل بازيكن حرفهاي اســت و شــامل بازيكن آماتور نيســت. اين بازيكن بايد در فهرست تيم قبلياش باقي بماند تا پس از پايان قرارداد قرضي به باشــگاهش برگردد. همچنين باشــگاهها بايد مدارك مربوط به قرارداد بازيكنانشــان را اعم از مدت قرارداد و مشــخصات بازيكن را به ســازمان ليگ اعالم و قواعد مربوطه را رعايت كنند. همچنين آيين نامه فيفا درباره حق رشد در تاريخ ۵ خرداد ثبت شــد كه بالفاصله به قوانين ما افزوده شد. حق رشد تنها تا زير سن ۳۲ سال ميتواند وصول شود.

*بازيكناني كه در TMS ثبت ميشوند بايد با توجه به قوانين فيفا متولد ۱۱ دي ۳۷ به بعد باشند تا در رده اميد قرار بگيرند و ما نميتوانيم قوانين متفاوت با فيفا داشته باشيم. اگر ما جز يازدهم دي را اعمال كنيم ديگر از نظر فيفا اميد نيســت. بزرگتر از تاريخ ۱۱ دي ۳۷ ديگر« اميد» حساب نميشود.

* تا اين لحظه متاســفانه هيچ باشــگاهي به جز سايپا اقدام به ثبت قرارداد نكرده اســت. اميدواريم مراجعه كنند و موكول به روز آخر نشود. گاليهاي از ما ميشود كه ما سرعت عمل نداشتيم ولي ممكن است كه با بازيكني به مشكل بخورند و پرونده او به كميته تعيين وضعيت برود. بايد قرارداد اين بازيكنان ثبت شود و كارت بازي داشته باشند. اين دو باشگاه هيــچ كدام حضوري قــرارداد امضا نكردند. ما دو مرحلــه انتقال داريم. يك اينكه باشــگاه و بازيكن با هم به توافق رسيدهاند و مرحله دوم ثبت قرارداد اســت كه مرحله سنگيني در سازمان ليگ است و بايد از كميته تعييــن وضعيت، كميته بينالملل و كميته انضباطــي تاييديه بگيرند و دبيركل فدراســيون آن را تاييد نكند، نميتوانند امضا كنند. البته باشگاه پرســپوليس مجوز كميته تعيين وضعيت را گرفتــه ولي تاييديه كميته انضباطي باقي مانده است. اين روند زمانبر است و بايد زودتر اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.