اميري:خوابمان تنظيم نبود ديسكمآسيبديد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحيد اميــري پس از بازگشــت پرســپوليس از اردوي اوكراين گفت: «بــا امكاناتي كه آنجا فراهم بود و با تمرينات فشــردهاي كه داشــتيم اميدوارم ســال خوبي داشــته باشيم. بچهها در اين اردو زحمت زيادي كشــيدند و اميدوارم بتوانيم امســال هم هــواداران را خوشحال كنيم.»

وي در مورد مصدوميتش گفت: «بعد از ســفر به اوكراين خوابمــان تنظيم نبــود و در همان روز اول فشــار زيادي آوردم و در تمريناتم ديسكم آسيب ديد. از پزشــكان به خاطر رسيدگيشان تشكر ميكنم و در حال حاضر به خوبي آمادهام.»

اميري در مورد ديدارهاي تداركاتي پرسپوليس در اوكراين گفت: «اين ديدارها به منظور مشــخص شدن نقاط ضعف برگزار ميشــود. سال گذشته هم در چند بازي بد بوديم و شكســت خورديــم و همانها براي ما درس عبرت شد و زنگ خطري بود. امسال هم اميدوارم اين بازيها باعث شود تا نقاط ضعفمان مشخص شده و با آمادگي وارد مسابقات شويم.»

بازيكن پرســپوليس گفت: «به دنبال شروع خوب در ليگ هستيم چون شروع خوب باعث ميشود انتهاي خوبي هم داشته باشــيم. امسال نفرات خوبي را جذب كرديم و از لحاظ مهره به وحدت رسيديم و اميدوارم به چيزي كه ميخواهيم برسيم.»

وي در مورد اينكه آيا بازيكنان پرسپوليس دوست دارند در شهرآورد ۵۸ حاضر شــوند، گفت: «ما سرباز باشگاه هســتيم و در اين بين رضايت ما مالك نيست و به نظر ما بســتگي ندارد. باشگاه بگويد بازي ميكنيم و در حيطه ما نيســت كه بگوييم دوست داريم يا خير چون حقوقمان را از باشگاه ميگيريم آنها بايد در اين زمينه تصميمگيرنده باشند.»

اميري درباره حضور در سوپركاپ گفت: «اميدوارم اين جام را هم ببريم و هواداران را خوشحال كنيم.»

بازيكن ســابق نفت در مورد اينكــه علي كريمي گفته بود پشت سر اين تيم آه و ناله وجود دارد، گفت: «علي آقا خودش تاج سر ما و بزرگ فوتبال است و هر چه بگويد درست است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.