برانکو: اول سوپرجام بعد االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو بعــد از بازگشــت كاروان پرسپوليس به تهران در جمع خبرنگاران در مورد اردوي پرســپوليس در اوكراين گفت: چيــزي را تمديد نكرديــم. كارمان را طبق برنامــه پيش برديم. وضعيــت در اردو عالي بود. هتل و كمپ شــرايط خوبي داشــتند. ۳ بــازي كرديم و تنها مشــكل كمي تعداد بازيكنان بود. متاسفانه وحيد اميري مشكل كمر پيدا كرد و نتوانست زياد كار كند. منشا كمي كسالت دارد كه اين مساله حل خواهد شد.

برانكو در مورد گاليه بازيكنان از فشــار تمرينات گفــت: «طبيعي اســت بازيكنان هميشــه از فشــار تمرينات گاليه ميكنند. آنها بســيار خوب و عالي كار كردند و هيچ انتقادي از آنها ندارم. كارمان خيلي پر فشار بــود. فعال مهمترين هدف بازي ســوپر جام است تا بعد از آن براي بازي با االهلي آماده شويم.»

وي در مورد وضعيت مهدي طارمي گفت: «خوشحالم طارمي برگشت. البته مهدي اصال نرفته بود كه بخواهــد باز گردد. هم كادرفني و هم باشــگاه از اينكه طارمي كنارمان هست خوشحال هستيم. او انتظار داشت به اروپا برود اما دوباره به ما و تمرينات اضافه شــد و مدتي نيــاز به تمرين دارد. او براي مهمترين بازي ما مقابل االهلي آماده ميشود چرا كه تا آن زمان بيش از ۰۳ روز مانده است.»

سرمربي پرسپوليس در مورد شهرآورد آلمان هم گفت: «نميدانم جديدترين اخبار چيست و شرايط چطور پيش ميرود. سوپر جام و شــروع ليگ ايران برايمان مهم است. اين امكان را داريم كــه يك قهرماني ديگر كسب كنيم. شــهرآورد هم به خاطر مسائل مالي كه ميگويند جالب است اما نميدانيم چطور خواهد شد.»

وي در مورد اينكه ممكن است شهرآورد و شكست در اين مسابقه تبعات داشته باشد، گفت: «در اين مورد از باشگاه سوال كنيد و از من چيزي نپرســيد. االن از هواپيما پياده شدم و نميدانم شرايط چطور است.»

برانكو در مورد نا مشخص بودن وضعيت باشگاه نفت و اينكه آيا در اين شرايط سوپر جام برگزار ميشــود، گفت: «نميدانم اين اتفــاق ميافتد يا نه. طبق مقررات بايد بازي برگزار شود اما انگار مشكالتي در اين زمينه هســت. جوابــي نميتوانم بدهم شــما اين موضوع را بهتر از من ميدانيد.»

سرمربي پرســپوليس در پاسخ به اين سوال كه بشــار رسن چه زماني به تمرينات پرســپوليس اضافه ميشــود، گفــت: «اين مســاله را دقيق نميدانم باشــگاه به دنبال مشخص كردن وضعيت اين بازيكن است. او چند بازي براي باشــگاه قبلياش بايد انجام دهد تا بتواند به پرسپوليس بيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.