حاللي: برانکو باید با چند سيستم بازي كند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اســماعيل حاللــي درباره شــرايط فني پرســپوليس در فصل پيش رو به نكات جالبي اشاره ميكند: «من هنوز پرسپوليس را در اين فصل نديدهام و نميدانم شــكل كارشان تغيير كرده يا نه. طبيعي است كه تيم در ابتداي فصل ايراداتي خواهد داشــت اما محسوس نيست. از طرفي تغييرات برانكــو هم محدود خواهد بود و او خيلي با احتياط به تركيب تيمش دســت ميزند و دست به عصا راه ميرود.»

حاللي ميگويد: «پرســپوليس فصل قبل بــا سيســتم ۲-۴-۴ لوزي بــازي ميكرد كه سيســتم خيلي خوبي است اما در اين سيستم بايد همه نفرات سرحال باشند و روزشان باشد وگرنه تيم به مشكل ميخورد. در بازي برگشت با اســتقالل ديديد كــه اين مســاله به ضرر پرســپوليس شــد و حريف از يك نقطه ضعف استفاده كرد. شــايد در برخي بازيهاي ديگر هم برخي نفرات پرســپوليس خوب نبودند اما يا تيم حريف توانايي ضربه زدن به پرسپوليس را نداشــت يا در آن منطقــه از بازيكناني توانا بهره نميبرد.»

پيشكســوت پرســپوليس ميگويــد: «پرســپوليس بايد در اين فصــل چه بازي به بازي چه حين بازي با تنوع سيســتم به ميدان برود. برانكو بايد بسته به شرايط بازي و حريف سيســتمش را تغيير دهد و مثل بازي رفت با الريان نباشد كه ميتوانســت بازنده نباشد اما ۳ بر يك باخــت. مطمئنا در ليــگ قهرمانان حريفان قدرتر ميشــوند و به راحتي شكست نخواهند خورد پس بايد آماده شرايط متفاوتي باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.