یوسفي:هوادارنميتوانددرتركيبدخالتكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رحيم يوسفي درباره شهرآوردي كه براي پرسپوليس دردسرساز شده و چيدمان تركيب و انجام تعويضها توسط هواداران ميگويد: «اين ديگر واقعا عجيب است. بازي فوتبال اينطوري نيست و هر تيمي عقب ميافتد شرايط خاصي پيــدا ميكند. قرار نيســت هوادار بــراي تيم تصميم بگيرد و هر كسي نظري دارد. از آنجايي كه نظرت متعدد و مختلف است ممكن است با نظر ســرمربي فرق داشته باشد. به نظرم اگر دو تيم محلي بازي ميكردند ميشد چنين كاري كرد اما براي شهرآورد اين كار درست نيست.» پيشكسوت پرســپوليس در پاسخ به اين سوال كه آيا پرســپوليس ميتواند مقابل تيم بحران زده نفت به راحتي برنده شــود و ســوپرجام را به دســت بياورد ميگويد: «فوتبال باال و پايين دارد. زمانی ما ميتوانســتيم خيبرخرم آباد را در جــام حذفي با نتيجه ۰۲ بر يك شكســت دهيم چون هر بازيكن دو سه تا موقعيت داشت اما توپها وارد دروازه نميشد. شايد روي كاغذ بتوان پرســپوليس را برنده اين بازي دانست اما پيش بيني در فوتبال درست نيست. چه كسي فكر ميكرد پرســپوليس در شهرآورد برگشت آنطــور ببازد. البته در آن بازي اگر ضربه ســر طارمي گل ميشد شــايد نتيجه برعكس رقم ميخورد اما قشــنگي فوتبال به همين اســت كه قابل پيش بيني نيســت ضمن اينكه همين بازيكنان نفت ممكن اســت مقابل پرسپوليس ســوپرمن شــوند.»وي دربــاره كيفيــت فني پرســپوليس ميگويد: «بايد ۵-۴ هفته از ليگ بگذرد تا ببينيم بازيكنــان جديد چه كيفيتي دارند و بعد قضاوت كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.