شایعه یا واقعيت؛منشا و نياز به جراحی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گادوين منشــا، مهاجــم نيجريهای پرســپوليس كه در فصل نقــل و انتقاالت به اين تيم پيوســته ، در چند روز گذشته درگيــر مصدوميتی بود كــه باعث نگرانی هــواداران و كادرفنی اين تيم شــده بود. بعد از انتشار خبر مصدوميت منشا، باشگاه نســبت به آن واكنش نشــان داد و اعالم كرد مصدوميت او جدی نيســت و مشكلی برای همراهی سرخپوشــان در تمرينات و ديدارهای پيشرو نــدارد ولی صحبتی از نوع و شدت مصدوميت او مطرح نشد.

در همين راستا خبر میرسد مشكل منشا مربوط به ناحيه هموروئيد او است و اين بازيكــن برای بهبود ناراحتی خود نياز به جراحی اين ناحيه دارد.شنيده میشود اين نوع جراحی مدتی دوران نقاهت خواهد داشت و مشخص نيست اين بازيكن تا چند وقت درگير اين مشكل باشد.

ديروز برانكو هم در بدو ورود به تهران اعالم كرد منشا يك كسالت مختصر داشته كه به زودی مشــكلش حل خواهد شــد. بايد ديد با توجه به مشكلی كه منشا دارد ايــن بازيكن را از فردا در تمرين ســرخها میبينيم يا همين بيماری باعث میشــود فعال او حضور فعالی در تمرينات نداشــته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.