پرونده ريزه اسپور همچنان باز است

طارمي مثال موثق براي استفاده از حق فسخ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روزبه وثوق احمدي مسوول كميته تعييــن وضعيت بازيكنان فدراســيون فوتبال گفت: «فسخ يك جانبه قرارداد يك تيغ دو لبه اســت. درست است كه فســخ قرارداد بازي بازيكنان مهيا شده اما اگــر به محض اينكــه بازيكن اعالم كند فصل تمام شده و به دليل دريافت نكــردن پول، قراردادش را فســخ كند، باشــگاه مبدا ميتواند شكايت كند كه او نميتوانســته طبق قانون اين كار را انجام دهد چرا كه به تعهداتشــان عمل كردهاند و در اين لحظه بررسيها انجام ميشــود و اگر فســخ غير موجه باشد، بازيكــن جريمه ميشــود.» وي افزود: «ما نميتوانيم جلوي بازيكن را بگيريم كه فســخ نكند تا بررسيها انجام شود. مثال بارز آن هم مهدي طارمي اســت. او فســخ كرد و براي پرســپوليس هم بازي كرد اما كماكان پرونده شــكايت ريزه اســپور در فيفا باز است. اگر فسخ كنند و غير موجه باشــد غرامت وجود دارد و ميزان غرامت به شرايط و سن و ســال و پارامترهاي زيادي بستگي دارد كه كميته تعيين وضعيت بر اساس آن، راي صادر ميكند. اگر فسخ قرارداد غير موجه باشــد به محروميــت چهار ماه و شــش ماه منجر ميشود. باشگاه جديد هم چون ايــن بازيكن را تحريك كرده، دعوت ميشود و براي اين موضوع مورد ســوال قرار میگيــرد و ميتواند تا دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم شود. بايد خيلي دقت كنند كه از حق فسخ به هر نحوي استفاده نكنند. ممكن است تاوان سنگيني داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.