طارمی تا قبل از بازی االهلی به تركيب اصلی می رسد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو ســال گذشــته بعــد از حاشــيههايی كه رامين رضاييان با فسخ قرارداد با پرســپوليس، پيوســتن به ريزه اســپور و دوباره بازگشــت به پرسپوليس ايجــاد كرد حاضر نشــد تــا مدتها از او در تركيبش اســتفاده كند. رضاييان هم سرانجام مجبور شــد پرسپوليس را پيش از پايان فصل ترك كند. حاشــيههايی كه مهدی طارمی برای جدايی از پرسپوليس به وجود آورد و در نهايت ماندنش در اين تيم شائبههايی ايجاد كرده بود كه ممكن اســت برانكو او را حداقل برای چند بازی روی نيمكت تيمش بنشاند.

طارمی بخش زيادی از بدنسازی تيم را هم از دســت داد و از طرفی پرسپوليس امسال گادوين منشا را در اختيار دارد كه میتواند جايگزين مناســبی برای طارمی باشــد. با همه اينهــا صحبتهای برانكو بعد از بازگشــت به تهران نشــان میدهد احتماال طارمی مشكلی برای حفظ جايگاه سال گذشــته خود در پرسپوليس نخواهد داشــت. با توجه به اين حــرف ها طارمی شايد بازی ســوپرجام را به دليل شركت نكردن در تمرينات از دســت بدهد اما در بدترين حالت در بازی با االهلی عربستان در دور يكچهارم نهايــی ليگ قهرمانان آسيا برای پرســپوليس بازی خواهد كرد. هرچند كه بعيد به نظر میرســد برانكو از او در بازیهای ابتدايی ليگ هم اســتفاده نكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.