پنجعلي:نبایدبااحساساتمردمبازيشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلي درباره تغييرات زمان شهرآورد و تداخل با سوپرجام كه اعصاب همه اهالي فوتبال را خراب كرده ميگويد: «اول شــنيديم كه اين بازي حالت فان و شــوخي دارد كه اين خيلي مسخره است. به نظرم اين كار بــي احترامي به مردم و هواداران اســت. بازي ميتواند دوســتانه باشــد اما نبايد با احساســات مردم بازي كرد. از طرفــي باالخره بايد بگويند آره يا نه و تكليف را روشن كنند.»

وي دربــاره تعويضهــاي اين بازي كه قرار اســت توسط هواداران انجام شود ميگويد: «تا حاال چنين چيزي نديدهايم و نداشتهايم. حتي اگر بازي دوستانه باشد لذتش به اين اســت كــه دو طرف مردانه بازي كنند و جدي كار كنند.»

پنجعلــي ميگويــد: ««اينكه همه چيز را حامي مالي مشــخص كند و براي باشگاه تعيين تكليف كند قشنگ نيست. متاســفانه همه چيز شــوخي شده و اين بازي هم همه را سرگردان كرده.»

كاپيتان ســابق پرســپوليس درباره اينكه آيــا ميتوان پرســپوليس را برنده ديدار با نفت تهران دانست ميگويد: «كار راحتي كه ندارند. درست است كه شرايط بهتري داشــتند اما در فصل بدنســازي بودند. با اين حال فكــر ميكنم اين جام را بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.