پرسپوليس برگشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرخپوشان اردو و تمرين ۲۱ روزه خــود را در اوكراين پايان دادند و صبح ديروز، كيف را بــه مقصد تهران ترك كردند. پرواز پرسپوليس ساعت ۵۴:۰۱ به وقت تهران از فرودگاه كيف بلند شد و ســاعت ۰۲:۴۱ در فرودگاه امام (ره) به زمين نشست. ظاهر و بدن بازيكنان كامال گوياي آنچه بود كه در تمرينات اوكراين پشت سر گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.