استقبال با عکس هادي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ظهر ديــروز برخي از هــواداران پرســپوليس، با حضــور در فرودگاه از بازيكنان و اعضــاي كادر فني اين تيم اســتقبال كردند. بازار عكس يادگاري ميان هــواداران و بازيكنــان داغ بود. در اين ميان، مهدي طارمي، محســن مســلمان و فرشاد احمدزاده محبوبيت بيشــتري نســبت به بازيكنــان ديگر داشــتند. يك هوادار خردســال به ياد مرحوم هادي نــوروزي، عكس او را در دست داشــت. اين هوادار خردسال با ماهيني عكس يادگاري گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.