جمع آوري گذرنامه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعــد از بازگشــت به تهــران در پايان ســفر پندار خمارلو مدير روابط عمومي پرسپوليس گذرنامه بازيكنان را جمــعآوري كــرد و ايــن احتمال وجود دارد كه اين اقدام براي ســفر به آلمان جهت برگزاري شــهرآورد انجام شده اســت. البته ممكن است اين كار براي انجــام كارهاي مربوط به AFC هم بوده باشــد كه هنوز به طور دقيق مشخص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.