فردا عصر تمرین

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرخپوشان كه صبح ديروز كيف را ترك كردهاند، ديــروز و امروز طبق برنامه ســرمربي اســتراحت كردند و تمرينات از روز چهارشــنبه(فردا) آغاز خواهد شد. به اين ترتيب تمرين بعدي پرسپوليس ســاعت ۰۳:۷۱ چهارشنبه در ورزشگاه شهيد كاظمي آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.