اكبري: به دنبال آسيب كمتر بازيكنان هستيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي تيم ملــي واليبــال ميگويد بازيكنان قديمي تيم ملي از سرمايههاي ما هستند و بيشــتر آنها مصدوم بودند و نتوانستند عملكرد خوبي داشته باشند.

پيمان اكبــري معتقد اســت نتايج ضعيف تيم ملي واليبال در ليگ جهاني، زنگ خطر را بــراي واليبال ايران به صدا در آورد: «ما خودمان هم از نتايجي كه در ليگ جهاني و بخصوص هفته سوم كسب كرديم اصال راضي نبوديم. در هفته اول و دوم تقريبا نتايج بر اســاس آن چيزي كه حدس ميزديم رقم خــورد اما در هفته آخر اين اتفاق رخ نداد و به نظر من دليل اصلي آن آســيبديدگي برخي بازيكنان بود.»

او ادامه ميدهــد: «زنگ خطر براي همه ما به صــدا در آمد. بازيكنان و كادر فني بــه خوبي ميدانند كار ســختي در آينده داريم و در حال حاضر هم به دنبال اين هستيم كه بازيكنان كمتر در معرض آســيبديدگي قرار بگيرند. ضمن اينكه كوالكوويچ هم شناخت خيلي بيشتري از واليبال ايران كسب و نقاط ضعف و قوت تيم ايران را استخراج كرده است.»

مربي تيــم ملي واليبال در پاســخ به اين ســوال كه آيــا بيانگيزگي برخي بازيكنــان قديمــي تيــم ملــي را تاييد ميكند يا خير، ميگويد: «چنين چيزي را قبــول ندارم. بازيكنان قديمي تيم ملي از ســرمايههاي ما هســتند و بيشتر آنها مصدوم بودند و نتوانستند عملكرد خوبي داشته باشند.»

اكبري درباره لژيونر شدن معنوينژاد و عباديپور نيز اينطور اظهارنظر ميكند: «معنوينژاد از همان بچگي در تيم پيكان بوده و ما خوشحاليم كه لژيونر شده است. حضور عباديپور در ليگ لهســتان را هم به فــال نيك ميگيريم چــون هر چقدر بازيكنان ما در ليگهاي بزرگ دنيا حضور پيدا كنند به نفع واليبال ايران خواهد بود و اين مساله باعث ميشود ساير بازيكنان هم به بازي در ليگهــاي معتبر ترغيب شوند.»

او در مــورد تمديــد قــراردادش با تيــم پيكان و اينكه آيا اين مســاله باعث دوشغله شــدن او نميشــود نيز اينطور پاســخ ميدهد: «دوشــغله بودن زماني اتفاق ميافتد كه دو حقوق دريافت شود. ما در تيم ملي واليبــال حقوقي دريافت نميكنيم و فدراســيون به مربيان وطني حقوقي نميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.