بهزادي:بزرگساالنهممثلردههايپايهتحتپوششماهستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايــبرييــسبانوان ليگباشــگاهيچهنتايجي فدراســيوندووميدانــي ميگيرند.بــههرحالهمه ميگويد:«بانواندووميداني دووميدانــيكاراندرتالش كاربزرگسالمثلنوجوانان هســتندكهركوردهايالزم وجوانــانتحــتحمايتو رابهدســتبياورندچونبر پوشــشقراردارند.»دررده اســاسهميــنركوردهابه نوجواناناستعدادهايخوبي مسابقاتاعزامميشوند.» دردووميدانيمطرحشدهاند نايــبرييــسبانوان كــههمينباعثشــدهاين فدراســيوندووميدانــي تصوربينبرخيدووميداني ايــراندربخــشديگرياز كارانشكلبگيردكهتمركز صحبتهايــشدربارهجذب ازردهبزرگساالنبرداشتهشدهاست. مربي خارجــي براي بانــوان نيز توضيــح كوتاهي

البته پريســا بهــزادي نايــب رييــس بانوان ميدهد: «رييس فدراســيون در حال انجام اقدامات فدراســيون دووميداني اين موضوع را رد ميكند و الزم اســت، من تقاضا دادم مربي خارجي در بخش ميگويد: «بزرگســاالن هم تحت پوشش ما هستند. بانوان هم جذب كنند كه از رده ســني نوجوانان تا امسال مريم طوســي و فرزانه فصيحي در مسابقات بزرگســاالن و در مادههاي مختلف ســرعت، پرش، جايــزه بزرگ شــركت كردند كه در ايــن رقابتها پرتاب و به ويــژه هفتگانه به بانوان دووميداني كار ابتدا فدراسيون اســامي را اعالم ميكند و بعد خود كمك شود. اميدوارم حمايتها ادامه داشته باشد تا مسووالن برگزاري مســابقات نفرات نهايي را دعوت بتوانيم نتيجه قابل قبولتري به دســت بياوريم.» او ميكنند، مريم طوســي هم آســيب ديد و االن در در پايان از برگزاري ليگ طاليي بانوان در اول مرداد حال انجام تمرين اســت. بايد ببينيم در مســابقات ماه خبر ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.