آغاز رقابتها از 31 تير

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي سهگانه ايران رقابتهاي خــود را در بيســت و ششــمين دوره مسابقات ســهگانه قهرماني آسيا از 1۳ تير ماه در اندونزي آغاز ميكند.

تيــم ملي ايران بــراي حضور در اين رقابتها ديشب تهران را به مقصد جاكارتــا ترك كرد تا از آنجا راهي پالم بنگ، شــهر محل برگزاري مســابقات شــود. تيم ملي كشورمان پس از پشت سر گذاشتن ۵ مرحله اردوي آمادهسازي منظم و منســجم در شهرهاي مختلف كشــور و با آمادگي كامل در ســه رده جوانــان، اميــد و بزرگســاالن در اين رقابتها شركت ميكند.

در رده بزرگساالن، علي عباسنژاد، بهــزاد نوبريپــور، محمدمهــدي رحمتيدهكــردي؛ در بخــش اميــد، سيدمحمد حسيني و سيدحسن بابايي و در قســمت جوانان، علــي رضواني، نيما انصاري ســاماني، علي صفدريان، امين ســقايي دهكردي و اميرحســين ولي خانــي تركيب تيم ملــي ايران را تشكيل ميدهند. سيدمقصود شبيري، محمــد اصغريخاتونــي و احســان امينياندهكردي بهعنوان مربي هدايت اين تيم را بر عهده دارند.

در اين سفر مهدي گودرزي مدير تيمهاي ملي و محمد علي صبور رييس فدراســيون نيز تيم ملــي را همراهي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.