مهدي مهدوي يك فصل در سايپا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پاسور باســابقه تيم ملي واليبال، با جدايي از باشــگاه بانك ســرمايه، به تيم سايپا تهران پيوســت. مهدي مهدوي پاســور با سابقه تيم ملــي واليبال ايــران كه فصل گذشــته با تيم بانك سرمايه بهعنوان قهرماني ليگ برتر دست يافت، با عقد قراردادي به عضويت تيم ســايپا تهران درآمد. مهدوي فصل گذشــته پاسور دوم ســرمايه بود و در اكثر ديدارها بهعنوان ذخيره ژيپالدوي لهستاني وارد ميدان ميشد. او پيش از اين هم ســابقه چندين سال بازي در سايپا را دارد. هدايت تيم سايپا در فصل آينده بر عهده ميروسالو ژيركوف بلغاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.