همگروهي ايران با هنگكنگ و جزاير پاسيفيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات تنيس فدكاپ گروه دو آســيا قرعهكشــي و تيــم ايران با هنگكنگ و جزاير پاســيفيك همگروه شــد. قرعهكشــي مسابقات تنيس فدكاپ در تاجيكســتان انجام شد و ايران در گروه B با تيمهاي هنگكنگ و جزاير پاســفيك همگروه شــد. مســابقات تنيس فدكاپ گروه دو آسيا و اقيانوسيه از ۷2 تير ماه به مدت ۵ روز به ميزباني تاجيكستان برگزار ميشود.

صدف صادق وزيري، ياسمين منصوري، غزل پاك باطن و سارا اميري تركيب تيمملي در اين رقابتها را تشــكيل ميدهند. در اين دوره از مســابقات تيمهاي تاجيكســتان، ايران، مالزي، نيوزيلند، جزاير پاســفيك، قرقيزســتان، اندونزي، پاكستان، سنگاپور، سريالنكا، هنگكنگ، تركمنستان و ازبكستان حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.