آغاز اردوي تيم ملي قايقراني بادباني در بندرانزلي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهارمين اردوي آمادگي تيم ملي قايقراني بادباني در شــهر ســاحلي بندرانزلــي با حضور 12 قايقران آغاز شــد. اين اردو كه تا اواســط مردادماه امســال ادامه دارد، براي حضور در مسابقات آسيايي هنگ كنگ كه مهرماه امســال برگزار ميشود، در نظر گرفته شده است. 20 روز پس از رقابتهاي آسيايي، مليپوشان به مسابقات جهاني در كشور ژاپن اعزام ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.