درخشان: عذرخواهي ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرونــده جوانــان جــودو ايــران در رقابتهــاي قهرمانــي جوانان آســيا با 2 مدال نقــره، 4 برنز، ۳ عنــوان پنجم و 2 رتبه هفتمي بســته شد. هجدهمين دوره رقابتهــاي جودو قهرماني جوانان آســيا بــا حضور 177 جودوكا از 17 كشــور، در شرايطي در شهر بيشــكك قرقيزستان به پايان رســيد كه پرونده جودوكاهای جوان كشورمان با 2 مدال نقره، 4 برنز، ۳ عنوان پنجم و 2 رتبه هفتمي بســته شد. در اين پيكارهــا عليرضا خجســته و جواد مرادي نايب قهرمان شــدند، قاسم باغچقي، علي پرهيزكار، مريم بربط و زهرا باقري صاحب گردنآويــز برنز شــدند، حامد رشــيدي، حميدرضا ملك زاده و سهيل جمال آبادي در جايگاه پنجم آسيا قرار گرفتند و جعفر فيروز آبادي و محمدرضــا صديقي هفتم شــدند. بعد از اين نتايج، محمد درخشان، رييس فدراسيون جودو عذرخواهي كرد و گفت: « در عين حــال كه ميدانم بچهها زحمت كشيدند و توانســتند نتيجه بعضا خوبي بگيرند اما قبول دارم در برخي اوزان نتايج مــا ضعيــف و دور از انتظار بود كه بابت آن از مــردم ايران كه ما را براي اين مســابقات مهيا و هزينههايمان را پرداخت كردند عذرخواهي ميكنــم. اين نتايج در خور جودو ما نبود امــا بايد از اين فرصت براي بازســازي جودو ايران استفاده و در كارهاي خود بازنگري كنيم.»

رييس فدراســيون جودو با تاكيد بر عــدم آمادگي تيم نوجوانــان جودو ايران ادامــه ميدهــد: «احســاس ميكنم تيم نوجوانان ما براي حضور در اين مسابقات از آمادگي كافي برخوردار نبود و نتايجي هم كه كســب كردند به خوبي اين موضوع را نشان ميداد. بچههاي ما در مقابل تيمهاي ازبكستان و قزاقستان يك پله پايينتر قرار داشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.