اردوها بهتر شود باز شروع ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش ســابق تيم ملــي بوكس از بازگشــت خود به تيم ملــي در صورت بهتر شــدن كيفيت اردوهــا خبــر ميدهد. در پــي تغييراتي كه در فدراســيون بوكس در حال انجام است، ســجاد محرابي هم هواي برگشــتن دارد البته به شرطي كه وضعيت اردوها بهتر شود. او میگويد: «اگر وضعيتي كه االن در فدراســيون و اردوها حاكم است باقي بماند برگشــتن به تيم ملي يك اشتباه اســت. كيفيت اردوهــا را از نظر تمرينات و تداركات بهبود ببخشــند تا اگر برميگرديم براي كســب مدال به تيم ملي اضافه شويم. البتــه اين عالقه قلبي من اســت كه به تيم ملــي و ورزش بوكس برگردم. من حق خود را از بوكس نگرفتهام و ميخواهم در المپيك و مســابقات جهاني باشــم اما براي رسيدن بــه اين اهداف بايد اردوهــاي تيم ملي را با كيفيتتر برگزار كنند. با شــرايطي كه االن در تمرينات تيم ملي وجود دارد من اگر در خانه و به صورت فردي تمرين كنم آمادگي بيشتري به دست ميآورم.»

مليپوش ســابق بوكس درباره حواشي محروميتــش از بوكــس هــم توضيحاتي ميدهد: «من محروميتي ندارم و اين مساله برطرف شــده است. هر بوكســوري كه در ليگ حرفهاي شــركت ميكند بعد از شش ماه محروميتش لغو ميشــود و من نميدانم چرا فدراســيون اصرار دارد مرا محروم اعالم كند. اين اشــتباه خود فدراســيون بود كه باعث محروميــت و خراب شــدن چهرهام شده است.» او همچنين ادامه ميدهد: «من مشكلي براي حضور در تيم ملي ندارم و اگر قرار است با مسابقه انتخابي به تيم وارد شوم اين شرايط را قبول ميكنم. حتي اگر به من بگويند كه چنــد مدعي در وزنم وجود دارد حاضرم با همه اين بوكســورها مبارزه كنم و اگر به پيروزي رســيدم مرا به اردوهاي تيم ملي راه بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.