نبايد از تالش مربیان سازنده استانها عبور كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي كاراته بزرگساالن ايران با اشاره به اينكه موفقيتهاي بزرگ بــا برنامهريــزي و تالش همگانــي ايجاد ميشــود، میگويد: «در صــورت حمايت الزم، ميتوان موفقيتها را تداوم بخشيد.»

شهرام هروي پس از قهرماني تيم ملي كاراته ايران در مسابقات آسيايي قزاقستان ميگويــد: «رقابتهاي قهرماني آســيا در تمامــي ردههاي ســني از كيفيت خوبي برخوردار بود و كشــورها براي رسيدن به بهتريــن نتايج با قــدرت در تاتامي حاضر شدند.»

او با تبريك ايــن موفقيت به جامعه كاراته ايــران، ادامه ميدهــد: «تيم ملي مردان ايران با كســب ســه مــدال طال، نقش خود را در قهرمانــي ايفا كرد كه از اين بابت خوشحال هســتم و نميتوان از تالش بازيكنان و زحمات مربيان ســازنده اســتانهاي مختلف كه قهرمانان را به اين رشــته معرفي كرده اند، به سادگي عبور كرد.»

هروي در مورد رويدادهاي مهم آينده نيز اينطور توضيح ميدهد: «مطمئن باشيد با برنامهريزي منسجمي كه فدراسيون در پيش گرفته اســت در بازيهاي آســيايي 2018 جاكارتــا مــدالآوري كاراته ادامه خواهد داشت.»

ســرمربي تيــم ملــي كاراتــه ايران ميگويــد: «حمايتهــاي وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك نقش پررنگي در ســبد مدالآوري كاروان ورزشي ايران در المپيك 2020 خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.