تاييد نهايي در نشست پاريس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جلسه كميسيون فني اتحاديه جهاني كشتي در آلمان تصميم گيري در مورد اوزان المپيكي و يكي شدن وزنهاي كشتي آزاد و فرنگي به جلسه هيأت رييسه همزمان با رقابتهاي جهاني در پاريس موكول شد.

پيشنهاد اوليه هيأت رييسه اتحاديه جهاني كشتي، اوزان ‪08، 07، 06،‬ ‪100 09،‬ و 125 تــا 0۳1 كيلوگرم بــراي رقابتهاي المپيك 2020 توكيو بود اما در جلسه كميسيون فني برخي كشورها خواستار شروع اوزان از 55 كيلوگرم بودند و در نهايت تصميم گيري در مــورد اين موضوع به جلسه هيأت رييسه موكول شد.

همچنين در جلسه كميسيون فني اتحاديه جهانــي كه علي اكبر دودانگه نماينده ايران نيز بــراي اولين بار پس از عضويت در كميســيون مذكور در آن حضور داشت، پيشنهاد يكي شدن اوزان كشــتي آزاد و فرنگي مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، اعضا در اين زمينه به توافق نرسيدند و مقرر شد در اين مورد نيز در جلسه هيأت رييسه در فرانســه (مسابقات جهاني 0۳ مرداد تا چهارم شهريور ماه) تصميم گيري شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.