امير مهديزاده: باهوشتر بودم، انتقام گرفتم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اميرمهــديزاده كــه بعد از عملكرد نــه چندان قابل توجــه در بازيهاي كشــورهاي اسالمي توانســت در رقابتهاي قهرماني آسيا با برتري مقابل رقيب ازبكستاني خود به نشان طالي آسيا برسد؛ معتقد است كه با هوش بااليي مبارزه كرده است. اين مليپوش كاراته ميگويد: «براي پيروزي مقابل حريف قزاقستاني انگيزه زيادي داشتم و با هوشتر از او مبارزه كردم و موفق شدم انتقام بازيهاي كشورهاي اسالمي را بگيرم.»

اميرمهديزاده توضيح بيشــتري درباره حريفــش در فينال ميدهد: «در ديدار نهايي بايد با حريفي از ازبكستان مبارزه ميكردم؛ كاراته كايي كه در چند ماه اخير در همه مســابقات خيلي خوب ظاهر شده و به مدالهاي خوبي دست پيدا كرده بود و كار من هم خيلي سخت بود. اين كاراته كا، مبارز حملهكنندهاي نيست و در كشورهاي اسالمي هم روي تكنيكهاي من امتياز گرفت و من بازي را كه جلو بودم، به او باختم و طالي من تبديل به برنز شــد. به همين خاطر در قهرماني آسيا تاكتيك مبارزه خود را تغيير دادم و همين باعث شد تا او برنامهاي نداشــته باشد و خدا را شكر موفق به كسب پيروزي و مدال طال شدم.» قهرمان ســال 2017 آسيا با اشاره به شرايطش در چند ماه اخير ميگويد: «طي ماههاي گذشته و قبل از رقابتهاي جهاني در اردوي تيم ملي بودم و اين در حالي بود كه همســرم در شرايط خاصي قرار داشت. در اين مدت صاحب فرزند پسري شديم و من مدت زمان كمي پيش همســرم بودم اما برايم مهــم بود كه اينجا نتيجه بگيرم. حاال هم دلم براي پسرم تنگ شده و اين مدال را به او تقديم ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.