عبادي و براتچي تنها نمايندگان ايران در جهاني لهستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مديــر تيمهاي ملي تير و كمــان از اعزام دو نماينده ايران از 29 تير آغاز و تا 9 مرداد ادامه دارد كه كمانداران ايران هفتم در رشــته كامپوند زنان و مردان به مســابقات جهاني لهستان مرداد رقابتهاي خود را آغاز ميكنند. خبرميدهد. بهگفتهاميدنجاري،تكليفاردوهاوروندآمادهســازيكه

اسماعيل عبادي و پريسا براتچي دو نماينده كامپوند مردان مليپوشان طي ميكنند، در كميته فني مشخص ميشود. البته و زنان هســتند كه با كسب مدال طالي انفرادي مسابقات كاپ زهرا نعمتــي در حال حاضر همراه تيم معلوالن در چك حضور آســياي تايلند موفق شدند ســهميه ورود به مسابقات جهاني دارد و بعد از برگشت به ايران به اردوهاي فدراسيون تير و كمان لهستانراكسبكنند. ملحقميشودتابامربيكرهايتيمملیكاركند.

اين دو كمانــدار براي حضور در بازيهــاي جهاني پنجم نعمتي به خاطر برخي مسائل مدتي از تمرينات دور بود اما مرداد عازم لهستان ميشــوند. البته رقابتهاي جهاني لهستان به گفته مسووالن تيم، االن شرايط مناسبي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.