اگر حريف ميزبان نبود، طال را نميگرفتند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

گرفتن طالي مجيد حسننيا و تبديل آن به نقره، تعجب مسووالن و مربيان تيم ايران را در پي داشــت به طوري كه شــهاب سلطاني كه يكي از مربيان تيم ملي اســت، ميگويد، تا به حال با چنين مســالهاي مواجه نشده بود. حسن نيا، كاراته كاي وزن -55 كيلوگرم كشــورمان در ديدار نهايي برابر نماينده كشــور ميزبان پيروز شــد اما ســاعتي بعد و با راي داوران بازنده شــد و مدال طالي او تبديل به نقره شــد. در همين رابطه شــهاب ســلطاني مربي تيم ملي ميگويد: «قزاقها معتقدند كه ضربه ۳ امتيازي مجيد حســن نيا بعد از پايان مبارزه اجرا شــده و داوران نيز با بازبيني فيلم اين نظــر را تاييد كردند در حاليكه در اصل چنين نبود چراكه لحظاتي بعد از ضربه و اعالم راي داوران، مبارزه تمام شــد و نميدانم چرا چنين تصميمي گرفته شــد.» او ادامه ميدهد: «اگر هم اين ضربه بعــد از اعالم پايان مبارزه صورت گرفته چــرا داوري كه بازبيني فيلم را برعهده دارد چنين چيزي را متوجه نميشــود؟ چرا بعد از پايان بازي و اعتراض قزاقها نظرشان تغيير كرد؟»

عســگري حرفهايش را اينطــور به پايان ميبرد: «اگــر اين موضوع براي ورزشــكاري غير از كشــور ميزبان اتفاق افتاده بود، چنين رايی صادر نميشــد. كامال مشــهود اســت كه ميزبان در اين مورد اعمال نفوذ كرد و متاسفانه چنين اتفاقي براي حسن نيا افتاد و خيلي راحت طال از اين جوان گرفته شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.