باكايوكو: با كانته به جام جهاني ميرويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيموئه باكايوكو اطمينان دارد همكاري خوبي در خط مياني تيم جديدش، چلسي با انگولو كانته خواهد داشت و اميدوار است اين همكاري به حضور او در تيم ملي فرانسه در جام جهاني 2018 منجر شــود. قهرمان ليگ برتر با قراردادي پنج ســاله به ارزش 40 ميليون پوند او را از موناكو خريده و قرار اســت در كنار انگولو كانته بازي كند ضمن اينكه احتماال نمانيا ماتيچ كه در فصل اول آنتونيــو كونته بازيكن ثابت تيمش بوده، به منچستريونايتد ميرود.

هافبك 22 ساله گفت: «كانته خودش را ثابــت كرده. او بهترين هافبك فصل قبل ليگ برتر بود و اين آسان نيست. ميتوانم از بازي كنار او پيشرفت كنم. من در تيم ملي فرانســه يك بازي كنــار او بودم و همديگر را خوب ميشناســيم، اميــدوارم كنار هم كارهاي زيبايي بكنيم.»

تنها بــازي ملي باكايوكــو در ابتداي فروردين مقابل اســپانيا بــود كه جاي پل پوگبــاي مصدوم را گرفت اما از حاال به فكر جام جهاني روسيه است: «مي خواهم هرچه ميشــود زير نظر مربي بزرگي مثل آنتونيو كونته بازي و پيشرفت كنم و بعد ميخواهم در جام جهاني ســال آينده تيم فرانســه را همراهي كنم.»

او همچنيــن از تاثير كلــود ماكلله در موفقيتش در موناكو گفت: «ماكلله واقعا به مــن كمك زيادي كرد. وقتــي او به موناكو آمد من خيلي خوب نبودم اما او توصيههاي خوبي كرد و به من راهنمايي كرد فوتبال را سادهتر بازي كنم.»

دیلي میل- در گرندپري بریتانیا یك آدم آهني غول آسا بیرون ورزشگاه بود كه توجه هواداران را به خود جلب ميكرد. به نظر ميرسد این آدم آهني بیشتر به درد فیلمهاي ترمیناتور بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.