روديگر: به خاطر كونته به چلسي پيوستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو روديگر، مدافع آلماني رم بعد از امضاي قراردادش با چلســي و شركت در جلســه معارفهاش در استمفوردبريج، داليــل خود را براي تــرك نايب قهرمان فصل گذشته ســري A براي پيوستن به قهرمان فصل گذشــته ليگ برتر انگليس توضيح داد و سرمربي ايتاليايي اين تيم را اصليترين دليل انتخاب آبيپوشان لندن دانســت. گفته ميشــود چلسي، مدافع آلماني رم را كه در دوران بازيگرياش در ايتاليا بارها هدف شــعارهاي نژاد پرستانه واقع شد، با قراردادي به ارزش 34 ميليون پوند خريده است.

روديگر كه ماه گذشته در تركيب تيم ملي آلمان در جام كنفدراسيونها شركت كرد، در حالي به چلســي ملحق شد كه اين تيم در حال آماده شــدن براي سفر به چين اســت. او كه براي ملحق شــدن به همتيميهايش به ژاپن سفر كرده بود در توكيو به خبرنگاراني كه دليل پيوستن او را به قهرمان فصل گذشــته ليگ برتر پرسيدند، گفت: «قصد بياحترامي به رم را نــدارم اما ما داريم درباره يك باشــگاه بزرگ مانند چلســي صحبت ميكنيم.» روديگر 24 ســاله ادامــه داد: «رم هم باشــگاهي بزرگ اســت، در ايتاليا اما فكــر ميكنم كه چلســي در ســطح ديگري قرار دارد و البته اصليترين دليل من براي پيوســتن به ايــن تيم مربياش آنتونيو كونته بود. دوســتان ايتاليايي من چيزهايي درباره كونته گفتهاند و كيفيت كار او واضح است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.