فرمول جادويي رونالدو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالــدو در چند ماه آخر فصل 2016-2017 فوقالعاده بازي كرد و مهاجم پرتغالي آماده اســت كه اين برنامه را در فصــل پيش رو نيز اجرا كند. البته در اين فصل تغييــرات اندكي روي خواهد داد با توجه به اينكه او در اين تابستان سرحال است بر خالف سال گذشــته كه در فينال يورو 2016 مصدوم شد و نتوانست تا هفته سوم فصل بازي كند. هدف او براي چند ماه ابتدايي فصل 2017-2018 شروع خوب و روي فرم است تا بتواند پنجمين توپ طالي خود را ببرد.

حتي جــرارد پيكه هم اعتراف كرد كه احتماال جايــزه توپ طال بــه بازيكن رئال مادريد ميرســد بعد از آنكه قهرماني الليگا و ليگ قهرمانان اروپا را به دســت آورد اما رونالــدو خيلي خوب ميدانــد كه چند ماه آخــر ســال 2017 هم در تــوپ طال موثر اســت. او همچنين به جام جهاني باشگاهها فكر ميكند كه آخر ســال برگزار ميشــود و اميــدوار اســت كه مثل پارســال در آن مســابقات هم فرم خوبي داشته باشد. او در فينال مسابقات در ژاپن سه گل زد و جايزه بهترين بازيكن را به دست آورد.

رونالدوي 32 ساله بعد از آن مسابقات بايــد پايش را از روي گاز بردارد و در فاصله تعطيلي بيــن مرحله گروهي و حذفي ليگ قهرمانــان كه وســط هفتهها بــا برگزاري مراحل اوليه جام حذفي اسپانيا پر ميشود، كمتر بازي ميكند. با بازي نكردن در برخي مسابقات بخصوص خارج از خانه، او شادابي و طــراوت الزم در بازيهاي مهم آخر فصل را خواهد داشت.

رونالدو اميدوار است مثل فصل قبل كه از مرحله يكچهارمنهايي ليگ قهرمانان به بعــد 10 گل زد و در 4 بــازي آخر ليگ 6 گل، پايان خوبي داشــته باشد بخصوص با توجه به اينكه در تابستان آينده جام جهاني 2018 برگزار ميشود.

فرمــول جادويي يك بــار كار كرده و رونالدو اميدوار اســت دوباره از آن استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.