توافق دانيلو با چلسي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دانيلــو، مدافع كنــاري رئال مادريــد در آســتانه پيوســتن به چلســي اســت. طبق اعالم رسانه برزيلي گلوبواســپورته، او با باشگاه لندني به توافق رسيده است.

او از حمايــت آنتونيــو كونته، مربي چلسي برخوردار است. كونته تالش بســياري كرده كه او به اين تيم بيايد.

ايــن مدافع راســت بــه اين نتيجه رســيده كه بهترين تصميم براي ادامه فوتبالش اين اســت كه ســانتياگو برنابئو را ترك كند تا به او بيشتر بازي برسد. دانيلو در رئال ذخيره دني كارواخال است.

او در استمفورد بريج در ظاهر بايد با سسار آســپيليكوئتا، ستاره فصل پيش چلســي رقابت كند اما در هر حــال اين احتمال بيشــتر وجــود دارد كه از او در پســت بال تدافعــي بازي گرفته شــود، جايي كه ويكتور موزس در فصل گذشته بازي ميكرد.

گفتوگوها بين دو باشگاه در مراحل پيشــرفته است و همه چيز شــايد در روزهاي آينده مشخص شود.

مادريــد آمادگي فــروش اين بازيكــن برزيلــي را دارد، البته به شــرط آنكه مبلغي نزديك به 30 ميليون يورو كه دو سال پيش براي خريــد دانيلو پرداختنــد را به اين باشگاه بپردازند.

رســانههاي انگليســي اعالم كردهانــد كه منچسترســيتي هم به دنبال جذب اين بازيكن اســت. آنها ميخواهند او رقيب كايل واكر، خريد جديد تاتنهام باشد. يوونتوس هم از مادريد دربــاره او پرسوجو كرده است.

ماركا- دیگو آلوز كه با مهار 22 پنالتي (از 48 ضربه) پنالتي گیرترین دروازهبان تاریخ اللیگا است، به تیم فالمینگوي برزیل پیوست. والنسیا بعد از خریدن نتو، دیگر به او احتیاج نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.