بارتزالي خطاب به بونوچي: ما خودمان واقعيت را ميدانيم!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آندرهآ بارتزالي، مدافــع مياني يوونتوس ســكوتش را شكست تا با همتيمي قديمياش لئوناردو بونوچي كه به ميالن پيوســته است خداحافظي كند. تا پيــش از اين تنها بازيكن يوونتوســي كه به انتقال جنجالي بونوچي به ميالن پس از هفت ســال بــازي در يوونتوس واكنش نشــان داده جــان لوييجي بوفون بود كه براي او در ادامه دوران بازيگرياش آرزوي موفقيت كرد. بارتزالي هم حاال واكنش نشــان داده اســت. او در اينســتاگرامش نوشت: «ما بهعنــوان همتيمي ســالهاي فوقالعادهاي را در باشــگاه گذرانديم، سالهايي پر از پيروزي و دســتاوردهاي بزرگ. ما باعث پيشرفت هم شــديم، حامي هم بوديــم و در كنار جيجي و جورجو (كيهليني) گروهي دوســتانه شــكل داديــم كه من پيش از آن هرگــز نظير آن را تجربــه نكرده بــودم. براي من نديــدن تو در رختكن عجيب است، همان رختكني كه اخيراً برخي با داســتانهاي دروغ و ساختگيشــان درباره من و تو گفتند مســبب جدايي ما شده اســت. ما اما حقيقــت را ميدانيم. براي تو در ماجرايي جديد كه آغاز كردهاي آرزوي موفقيت ميكنم، لئو.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.