يونايتد پيشتاز كورس جذب اوريه شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بعد از كم شــدن شــانس دو باشــگاه ايتاليايــي يوونتوس و اينتر براي خريد ســرژ اوريره از پاريســنژرمن حاال منچستريونايتد بيشــترين شــانس را براي خريد اين مدافع دارد. اين بازيكن 24 ساله در فهرست بازيكنان مازاد پیاسجی در تابستان امسال قرار گرفته اســت و همراه با ديگر بازيكنــان اوناي امري به اردوي تابســتاني پاريســيها نرفته است. اگرچــه يوونتــوس و اينتــر از مدتها پيش بهعنوان مشتريان اصلي اوريه معرفي شدهاند امــا اكنون نشــريه اكيپ فرانســه ادعا كرده است كه منيونايتد محتملترين مقصد براي اين بازيكن ســاحل عاجي اســت. اين نشريه فرانسوي مدعي شــده است كه ميان طرفين ممكن اســت قراردادي به ارزش 25 ميليون يورو منعقد شــود. اوريــره بازيكني با توانايي بازي در چند پســت است اگرچه پست اصلي او دفاع راست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.