آخر هفته بينقص

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رويشان كار كنيم. در اين صورت تصوير ترسيم شده متفاوت خواهد بود.»

كيمــي رايكونن، همتيمــي او در فراري هم نفر دوم مســابقه بود تا اينكه الستيك او هم در اواخر مسابقه پنچر شد و او نيز بهعنوان سومي بسنده كرد.

اين فصل فرمول يك 20 مســابقه دارد و فتــل تاكنون 177 امتياز كســب كــرده و هميلتون 671امتيازي اســت. بوتاس هم با 154 امتياز سوم است.

دور بعدي مســابقات در مجارستان برگــزار ميشــود، جايي كــه هميلتون تاكنون پنج بار در مسابقاتش پيروز شده است. هميلتون سومين راننده تاريخ پس از جيــم كالرك، هموطن فقيدش و آلن پروست، راننده فرانسوي است كه پنج بار فاتح گرند پري بريتانيا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.