پيشنهاد 30 ميليون يورويي رم براي محرز

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رم پيشنهادش براي خريد رياض محرز از لسترسيتي را به 30 ميليون يورو افزايش داده است.

رميهــا بــه خريــد اين مليپــوش الجزايــري عالقه دارنــد و اين عالقه در روزهاي اخير بيشتر هم شده است. به ايــن ترتيب، ممكن اســت در روزهاي آينده، خريد او قطعي شود.

طبــق اعــالم اســكاي اســپورت ايتاليــا، پيشــنهاد اوليــه رم 23 ميليون يورو بود كه رد شــد و اكنــون فرانس فوتبــال اعــالم كــرده كه رم 30 ميليــون يورو پيشــنهاد داده اســت. اســكاي اسپورت ايتاليا همچنان اصرار دارد كه پيشــنهاد رم روي 23 ميليون يورو است.

گفته ميشود لستر قصد فروش اين بازيكن را با قيمت 35 ميليون يورو دارد. همچنين گفته ميشــود كه محــرز از آرســنال و منچسترســيتي هم پيشــنهاد دارد اما ترجيح ميدهــد به رم بــرود. خود او پيشتر در بيانيهاي اعالم كرده بود كه قصد دارد از لسترسيتي جدا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.